حضور نظم گستر واثق در همایش موسسات حفاظتی

در همایشی که در بهمن 97 موسسات حفاظتی مراقبتی در دانشگاه علوم و فنون نظامی امین بر پا داشتند حضور کانتر تبلیغاتی موسسه حفاظتی مراقبتی نظم گستر واثق جهت توجه ویژه به کارفرمایان و  نمایندگان مجتمع ها و مراکز خرید و راهنمایی و ارائه
Close Menu