بهمن 15, 1397

استخدام بادیگارد ، محافظ و اسکورت

حراست و مراقبت فیزیکی با استفاده نیروی بادیگارد ، محافظ یا اسکورت برای اشخاص و شخصت های مهم  استفاده از نیروی بادیگارد آموزش دیده و استخدام محافظ و اسکورت همیشه یکی از دغدغه های اشخاص یا ارگان ها بوده است موسسه حفاظتی نظم گستر واثق
Close Menu