بهمن 15, 1397

استخدام گارد حفاظت

حراست و مراقبت فیزیکی با استفاده نیروی گارد حفاظت استفاده از نیروی گارد حفاطت آموزش دیده و استخدام  آن همیشه یکی از دغدغه های اشخاص یا ارگان ها بوده است موسسه حفاظتی نظم گستر واثق با استفاده از کادر آموزش دیده آمادگی دارد  خدمات محفاظت به وسیله گارد
Close Menu